Ewaluacja

Kilka tygodni temu w naszym liceum odbyła się ewaluacja zewnętrzna. Funkcjonowaniu szkoły przyglądał się dwuosobowy zespół – Pani Agnieszka Rzepka oraz Pani Maria Jankowska, która zgodziła się na udzielenie nam wywiadu. Czy zdaliśmy egzamin ewaluacji?

-Pewnie wiele osób zastanawia się jak wygląda Pani praca. Proszę nam nieco przybliżyć, co jest Pani zadaniem i w jaki sposób je Pani realizuje.

-Jestem zatrudniona na stanowisku starszego wizytatora w Kuratorium Oświaty w Poznaniu w Delegaturze w Lesznie. Kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami. Zadania te wykonują wizytatorzy. Do zakresu moich obowiązków należy m.in. przeprowadzanie ewaluacji i kontroli w przedszkolach, szkołach i placówkach, realizowanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli i konkursami na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, uczestniczę w roli obserwatora na egzaminach zewnętrznych. Nie są to wszystkie zadania, które wykonuję, ale są to zadania kluczowe. W Waszej szkole pani Agnieszka Rzepka i ja prowadzimy ewaluację zewnętrzną. Prowadzimy badania w formie ankiet, wywiadów, obserwujemy zajęcia, analizujemy dokumenty szkolne, obserwujemy szkołę. Po zebraniu informacji z różnych źródeł (nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły, organ prowadzący, partnerzy) przystąpimy do analizy danych i sporządzenia raportu z ewaluacji. W raporcie znajdą się wyniki ewaluacji, opis wypełniania przez szkołę wymagań i wskazanie poziomów spełniania wymagań. Wymagania stawiane polskim szkołom opisane są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 oraz z 2013 r. poz. 560). Odpowiedź jak Wasza szkoła wypełnia te wymagania znajdziecie w dokumencie „Raport z ewaluacji całościowej I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie”.

-Jak długo trwa taka ewaluacja w szkole?

-Ewaluacja trwa 5 dni roboczych w ciągu dwóch kolejnych tygodni. Przed rozpoczęciem ewaluacji zespół wyznaczony do jej przeprowadzenia przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej zakres i harmonogram ewaluacji. Następnie ten sam zespół sporządza raport z przeprowadzonej ewaluacji i przedstawia go Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty. Kurator oświaty przekazuje go dyrektorowi szkoły i organowi prowadzącemu szkołę.

-Jak często odwiedza Pani konkretną placówkę? Są jakieś wytyczne określające częstotliwość wizyt?

-Nie ma żadnych wytycznych, co do częstotliwości odwiedzania konkretnej szkoły. W kuratorium jest plan ewaluacji i plan kontroli na dany rok szkolny, to jest podstawą naszych wizyt w szkole.

                                                       

-Zdążyła już Pani poznać I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie. Co Pani o nim sądzi? Jest coś co Panią zaskoczyło pozytywnie bądź negatywnie?

-Wszyscy są bardzo uprzejmi, współpracują z nami w prowadzeniu badań ewaluacyjnych. Podczas ewaluacji prowadzone są m.in. obserwacje lekcji. Są one dla nas cennym źródłem wiedzy o procesie nauczania, o atmosferze i wzajemnych relacjach panujących w szkole.  Co mnie zaskoczyło – chyba nic.

-Każda szkoła zna termin ewaluacji. Czy to dobrze? Może lepiej gdyby zjawiła się Pani z wizytą niezapowiedzianie? Wówczas obraz szkoły mógłby być bardziej miarodajny.

– Ukrywanie przed szkołą terminu ewaluacji nie służy dobrej współpracy, a ewaluacja prowadzona jest we współpracy ze szkołą. Zdecydowanie jestem za tym, aby termin ewaluacji był szkole znany (zresztą tak stanowią przepisy prawa).

-Czy gdyby była Pani w naszym wieku, zdecydowałaby się Pani na naukę w I Liceum Ogólnokształcącym?

-Choć bardzo utożsamiam się z Lesznem, to przemawia przeze mnie lokalny patriotyzm. Gdyby czas się cofnął, to wybrałabym ponownie szkołę, której jestem absolwentką – I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie.

 wywiad przeprowadził  J. Nowak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *